โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาชาวต่างชาติเพื่อปฏิบัติงานสอน
ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น พนักงานจ้างเหมาชาวต่างชาติเพื่อปฏิบัติงานสอน จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาชาวต่างชาติ >> อ่านต่อ


ประกาศวิทยลัยฯ เรื่อง ข้อปฏิบัติการแต่งกายนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จันทร์ 4 กันยายน 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เรื่อง ข้อปฏิบัติการแต่งกายนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     >> อ่านต่อ


ประกาศ วิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
จันทร์ 4 กันยายน 2566

ประกาศ วิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566   >> อ่านต่อวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อนศ.ที่ได้รับการผ่อนผันให้ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ล่าช้า
ศุกร์ 8 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติการผ่อนผันให้ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2566 (ล่าช้า)... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมมือกับบริษัท โอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น พัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการใช้งานเสริมสร้างทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2566

    วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566 กลุ่มงานใต้ร่มพระบารมีประสานความร่วมมือระหว่าง คณาจารย์ และบุคลากรจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มจธ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ภาณุเดช  ทิพย์อักษร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะทำงานให้... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือ พด.เขต 6 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันดินโลก ประจำปี 2566
จันทร์ 4 ธันวาคม 2566

    วันที่ 4 ธันวาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันดินโลก ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่ความรู้ศาสตร์พระราชาด้า... >> อ่านต่อ


กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
พุธ 29 พฤศจิกายน 2566

  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2566 ณ หอคำทวี สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันระดมความคิดในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่างๆภายในยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์บุปผา ชวะพงษ์ กรรมการผู้ทรางคุณวุฒิ สภามหาวิท... >> อ่านต่อ


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพใจในสถาบันอุดมศึกษา ในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2566
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงศ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี และพันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพใจในสถาบันอุดมศึกษา ในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ โรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา โดยมีว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน   ... >> อ่านต่อ


นศท.มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกประจำปีการศึกษา 2566
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566

   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566  งานนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชั้นปีที่ 4 และ 5 ทั้งชายและหญิง เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้ทำการฝึกระหว่างวันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ประกอบด้วยการฝึกอบรมและทำกิจกรรมจิตอาสา การฝึกบุคคลท่าเบื้องต... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1649


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา