โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

สำนักตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพสัมมนาเครือข่าย 9 มทร. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พุธ 13 ธันวาคม 2560

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ผศ.พรรณี นุกูลคาม ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 “  ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางศิวภรณ์ อ๊อดทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายงานการจัดโครงการ สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ตรวจสอบ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 หิรัญญิการ์เกมส์
อังคาร 12 ธันวาคม 2560

ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม - 11 ธันวาคม 2560 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 " หิรัญญิการ์เกมส์ " โดยนักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด อาทิ เช่น หมากล้อม เทเบิลเทนนิส เทนนิส และบาสเก็ตบอล ซึ่งสรุปผล น้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากหลายชนิดกีฬา ได้แก่ 1. เทนนิส... >> อ่านต่อ


ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายภฤศพงศ์ เพชรบุล รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกคณะ ทุกพื้นที่ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


รับสมัครชิงทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561 (สำหรับอาจารย์)
พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560

          สถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย มีโครงการ tudy of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2561 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 6 สัปดาห์ และขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครชิงทุนดังกล่าว โดยทุนนี้แบ่งเป็น 6 โครงการย่อย แต่ละโครงการจะเน้นวิชาการเฉพาะด้านดังนี้ American Politics and Political Thought Contemporary American Literature Journalism and Media >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 12/2560
จันทร์ 4 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ “สูง” กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประ... >> อ่านต่อ


ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
จันทร์ 4 ธันวาคม 2560

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2560 ( MID TERM ) ปวช. สอบระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2560 ป.ตรี สอบระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2560 1. เตรียมบริหารธุรกิจ ==>  >> อ่านต่อ


เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี และมอบหมายภาระงานให้ผู้ช่วยอธิการบดี
จันทร์ 4 ธันวาคม 2560

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงมอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ ดังนี้ 1.นายภฤศพงศ์ เพชรบุล รองอธิการบดีด้านบริหาร 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุธ ชัยเนตร รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3.นายภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเยี่ยมชมสถานศึกษา
ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ TVET HUB LANNA ชั้น 5 อาคาร C1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย อาจารย์ประเสริฐ ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และอาจารย์นิธิพัฒน์ พันธุ์ขันคำ ได้ให้การต้อนรับ หัวหน้าทีมฝ่ายขาย ตัวแทนจากบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพูดคุยและปรึกษาหารือในเรื่องการจัดทำโครงการอบรมฯ และร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตร Lego Education ซึ่งเป็นหลักสูตร... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ดำเนินการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไกรลาศ  ดอนชัย , อาจารย์มานัส  สุนันท์ , อาจารย์มิ่งขวัญ กันจินะ และอาจารย์มุกดา ศิริ ซึ่งกรรมการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมินในระดับอาชีวศึกษา นั้น ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ... >> อ่านต่อ


ภาคเอกชนมอบทุนเรียนดี ต่อยอดการศึกษา
พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560

ผศ.ดร.วรวุธ ชัยเนตร รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาจากบริษัท อิเล็คโทร เซรามิคส์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด (Electro Ceramics (Thailand) Co.,Ltd ) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรช่างกลโรงงาน (ปวส.) จำนวน 3 ทุน (ทุนละ 5,000 บาท) และ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมแม่พิมพ์ (วศ.บ.) จำนวน 2 ทุน (ทุนละ 10,000 บาท) ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และความประพฤติดี โดยนายจักรพันธ์  ตรีสารศรี ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท อิเล็คโทร เซรามิคส์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด พร้อมคณะและผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 326


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา