โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา สืบสานศาสตร์พระราชา “ปรัชญาความพอเพียง” สร้างนวัตกรรมพลเมืองรุ่นใหม่สู่ครอบครัวพอเพียง
ศุกร์ 19 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบและร่วมสร้างเครือข่ายครอบครัวพอเพียงจิตอาสา สร้างสรรค์นวัตกรรมพลเมืองรุ่นใหม่ที่เป็นต้นแบบและขยายเครือข่ายสถาบันการศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา และ คุณอริยสิริ พิพัฒน์นรา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เรียนรู้นอกห้องเรียนการทดสอบมาตรฐานฝืมือแห่งชาติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน
ศุกร์ 19 ตุลาคม 2561

ระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ออกพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียน การทดสอบมาตรฐานฝือมือแห่งชาติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน ได้รับเกียรติจากวิทยากร ของสถาบันฯ ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยาย และพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ โดยนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวน... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม และ สถาปัตยกรรม ร่วมกันบริการวิชาการภาครัฐและชุมชน ในการออกแบบปรัปปรุงภูมิทัศน์สะพานแขวน เขื่อนแม่กวง จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ สะพานแขวนเขื่อนแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  อาจารย์อลงกต  สุคำวัง อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณาจารย์ในหลักสูตร ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์  เข้าร่วมบริการวิชาการภาครัฐและชุมชน ในโครงการออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานแขวน เขื่อนแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai)
พุธ 17 ตุลาคม 2561

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. - 12.30 น. ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai) หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาเชียงใหม่ (TCDC Chiangmai) ซึ่งนักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งตรงกับจุดประสงค์การเรียนในรายวิชา โครงงานเตรียมสถาปัตยกรรม 3 , วิชาประมวลความรู้ทางสถาปัตยกรรม และวิชาภาษาอ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักก่อสร้างทางหลวงที่ 1 , บ.เชียงใหม่ริมดอย และ บ.เชียงใหม่ ไลฟ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
พุธ 17 ตุลาคม 2561

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ สำนักก่อสร้างทางหลวงที่ 1 (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 แยกดอยติ - เชียงใหม่) บ.เชียงใหม่ริมดอย และ บ.เชียงใหม่ ไลฟ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  อาจารย์อลงกต สุคำวัง , อาจารย์ทิพยภาวรรณ ตันอ้วน อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวอัครณี วงศ์ไชยะ วิศวกรโยธา ประจำกองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา ได้นำนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ( โยธา - TVET ) เข้าศึกษาดูงานก่อสร้าง โดยมีวิทยากรให้การบรรยายภาคสนาม เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู... >> อ่านต่อ


บุคคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการหุ่นยนต์แขนกลระบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร ณ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรุงเทพมหานคร
พุธ 17 ตุลาคม 2561

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรุงเทพมหานคร อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ และอาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เตรียมวิศวกรรมศาสตร์และ หลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมโครงการและมีโอกาสได้นำเสนอโครงการหุ่นยนต์แขนกลระบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสาขาเมคคาทรอนิกส์ ร่วมกับสถาบันไทย - เยอรมัน ในการจัดสร้างหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ โดยงานจัดขึ้น ณ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาห... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมบริการวิชาการและบริการชุมชน ณ วัดพระบาทตีนนก และโรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ศุกร์ 12 ตุลาคม 2561

วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2561 ณ วัดพระบาทตีนนก และ โรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน และอาจารย์ณัฐวุฒิ ปันทะนา กลุ่มงานหอพักนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมบริการวิชาการและบริการชุมชน ณ วัดพระบาทตีนนก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการสาธิตการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานและซ่อมแซมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก และวัดพระบาทตีนนก โ... >> อ่านต่อ


ตารางสอบปลายภาค FiNAL ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561
อังคาร 9 ตุลาคม 2561

  ตารางสอบปลายภาค FiNAL ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 { กด Download ที่ชื่อห้องของตนเองได้เลยนะครับ } ระดับ ปวช. >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทอาหารภาคเหนือ จำกัด Nothern Food Co.,Ltd. 
อังคาร 9 ตุลาคม 2561

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 - 13.00 น. ณ บริษัทอาหารภาคเหนือ จำกัด อาจารย์และนักศึกษาประจำหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ ได้มีการเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทอาหารภาคเหนือ จำกัด Nothern Food Co.,Ltd.  โดยทางหลักสูตรฯ ขอขอบคุณ คุณนฤมิตร ศันติวิชยะ QA Manager / QMR ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "กระบวนการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและระบบควบคุมในการผลิต และระบบควบคุมและประกันคุณภาพ ของกระบวนการผลิตอาหารกระป๋อง " เป็นอย่างดี และนักศึกษาได้เก็บ... >> อ่านต่อ


ปฏิทินการฝึกงานประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน 3/2561) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา
ศุกร์ 5 ตุลาคม 2561

งานวิชาการ วิทยาลัยฯ ขอแจ้ง ปฏิทินการฝึกงานประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคฤดูร้อน 3/2561) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 (รหัส 60) ทุกหลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดาวน์... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 551


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา