โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา เดินหน้าสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่สร้างครูพี่เลี้ยงร่วมเอกชน
ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561

ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ นำคณาจารย์  มทร.ล้านนา เชียงรายและนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการฝึกหัดครูพี่เลี้ยงให้กับโครงการโรงเรียนในโรงงานสยามมิชชิลิน จัดขึ้นโดย มทร.ล้านนา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)และ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาบุคลากรสยามมิชลิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โครงการพัฒนากา... >> อ่านต่อ


ผู้บริหารคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร กวาวสิบสาม หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ในหลักสูตร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสเยี่ยมชมและดูงานแนวทางจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยฯ  โดยอาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยบ่อทอง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านห้วยบ่อทอง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ดร.ประเสริฐ  ลือโขง , อาจารย์มุกดา ศิริ , อาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุล และอาจารย์อลงกต  สุคำวัง อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และ นายอาทิตย์  ใจคำฟู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนาอาคารสถานที่ ได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือกับกลุ่มงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการจัดอบรมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 10 ต.แม่โป่ง ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.-12.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ อาจารย์กอปรพร  นุกูลคาม , อาจารย์ธัชพล  เปียทิพย์ และ อาจารย์พรพิมล ช่วงชัย (ครูพี่เลี้ยง) หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยได้เข้าศึกษา หอคำหลวง เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้ได้สัมผัสที่ว่างทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีขนาด , มิติ และสัดส่วนที่เหมาะสม มีการประดับตกแต่งทางสถาปัตยกรรมที่เป... >> อ่านต่อ


หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร เข้าศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ , อาจารย์ณัฐธินี ทรายแก้ว และอาจารย์ สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน นำนักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ Food Innovation and Packaging Center (FIN) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรนำเสนอและบรรยายให้ความรู้แก่นักนักศึกษา  ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (Food Innovation and... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือ ธ.ออมสิน จัดงาน Show & Share ผลงานการจัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
พุธ 15 สิงหาคม 2561

          วันที่ 15 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” โดยมี ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ รักษาราชการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวรายการถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ลานโปรโมชั่น 3 ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสุเชษฐ์ คำฟู ผู้อำนวยการเขต ธนาคารออมสินเขตเชีย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ KM DAY 2018
พุธ 15 สิงหาคม 2561

กองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “การพัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM DAY 2018” โดยอาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดงานโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภายในและจาก มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ เชียงราย น่าน ตาก ลำปาง พิษณุโลกและ ได้รับเกียรติจาก ดร.เผชิญวาส ศรีวิชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษางานวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้” โดยโอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอ... >> อ่านต่อ


เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
พุธ 15 สิงหาคม 2561

การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ลานโปรโมชั่น ๓ ชั้น ๑  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่   ในงานมี จัดแสดงและสาธิต ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มองค์กรชุมชน “ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ”  การนำเสนอภาคโปสเตอร์ จำนวน ๘ ชุมช... >> อ่านต่อ


ตารางสอบกลางภาค Mid Term ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561
อังคาร 14 สิงหาคม 2561

ตารางสอบกลางภาค Mid Term ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 ระดับ ปวช. >> อ่านต่อ


หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
อังคาร 14 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์  และอาจารย์กอปรพร  นุกูลคาม , อาจารย์เอกชัย ล่ามคำ นำนักศึกษาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ออกศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม เพื่อศึกษากรณีการทำโครงการตามรายวิชา โครงงานเตรียมสถาปัตยกรรม 4 โดยนักศึกษาได้เรียนรู้วงจรชีวิตของแมลง และดูตัวอย่างการจัดพื้นที่ว่างทางสถาปัตยกรรมสำหรับการเลี้ยงแมลง ต่อ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 509


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา