โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบุคลากร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบุคลากร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี และ หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
พุธ 16 สิงหาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยีและ หัวหน้าสาขาสหวิทยาการประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรขยายผลด้านสะเต็มศึกษาในโครงการเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่
จันทร์ 9 ตุลาคม 2560

ในระหว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2560 บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมกับทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ในการเป็นวิทยากรขยายผลด้านสะเต็มศึกษาในโครงการเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำโครงงานสะเต็ม ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นการฝึกทักษะให้กับคณะครู และน้องๆ นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ซึ่งในกิจกรรมมีการตั้งโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางวิศวกรรม ดังนั้นหากต้องการดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้เรียนระดับมัธยมปลาย ควรต้องมีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ การกระจายน้ำห... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอเชิญบุคคลเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลเพชรราชมงคลล้านนา ประจำปี 2560
จันทร์ 2 ตุลาคม 2560

ด้วย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินโครงการเพชรราชมงคลล้านนา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกที่เสียสละ สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ และสังคมโดยรวม  ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลในประเภทต่างๆ 6 ประเภท เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป โดยขอเชิญชวนให้หน่วยงาน เสนอชื่อและแจ้งให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกส่งผลงาน ดังรายละเอียดแนบ >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์ ในงาน Investor's Day 2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
พุธ 20 กันยายน 2560

ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ และ หัวหน้ากลุ่มวิจัยสนามไฟฟ้า ( RUEE ) พร้อมกับ อาจารย์ชัชวาลย์ กันทะลา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์ ในงาน Investor's Day 2017 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยี Dr. P... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมกับทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต นศ.กศน. จังหวัดตาก
จันทร์ 11 กันยายน 2560

ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมฉัตรชัยคันทรีฮิลล์ รีสอร์ท ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร ได้ร่วมกับทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาจัดโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต" โดยมีน้องๆ นักเรียนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 180 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มให้น้องๆ นำเสนอผลงานที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นด้วยแนวทางของ STEM ซึ่งเป็นกิจกร... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการค่าย Pre-Engineering Camp ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET HUB )
พุธ 6 กันยายน 2560

ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2560 ณ  ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET HUB ) มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ( กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและโครงการจัดการศึกษาร่วมห้องเรียนความสามารถิเศษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ) จัดโครงการค่าย Pre-Engineering Camp เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิศวกรรม ซึ่งผู้เรียนได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองทางด้านทักษะกระบวนการตามแนวทาง STEM Education ให้นักเรียนมีความพร้อมสู... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมกับทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา จัดโครงการค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ มทร.ล้านนา
พุธ 6 กันยายน 2560

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องนวัตกรรมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร ได้ร่วมกับทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาและสวทช.ภาคเหนือ จัดโครงการ "ค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น" โดยมีน้องๆ นักเรียนจาก15 ทีม 11 โรงเรียน ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลงานที่ได้ทำขึ้นด้วยแนวทางของ STEM ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานนักศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ ในงาน The 2nd International Convention on Vocational Student's Innovation Project
จันทร์ 28 สิงหาคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ บ่อแสนวิลล่า แอนด์สปา จังหวัดพังงาบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานนักศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ 5 แห่ง และเครือข่ายสถาบันศึกษาระดับนานาชาติจาก 8 ประเทศ ในงาน The 2nd International Convention on Vocational Student's Innovation Projectข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสูตร  อาสนวิจิตร >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรทีมสะเต็มขยายผลตามโครงการ STEM Education ค่ายยุววิศวกรโครงการหลวง
จันทร์ 28 สิงหาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่บุคลากรวิทยาลัยฯ รายอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรทีมสะเต็มขยายผลตามโครงการ STEM Education ค่ายยุววิศวกรโครงการหลวงโดยในช่วงเช้าได้พาคณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน "การทำเกษตรกรรมแม่นยำสูง" โดยเป็นโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบำรุงเชิงป้องกันให้กับเจ้าหน้าที่ เยาวชนในพื้นที่สถานี / ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ค่ายที่1 ณ สำนักฟาร์มแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่และในกิจกรรมช่ว... >> อ่านต่อ


ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒
ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560

          ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้พิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น          จึงขอประกาศรายนามผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์และแนวนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยต่อประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ในที่วัน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. จำนวน ๕ ราย ดังนี้รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์  เชื้อไทยอาจารย์วิทูรย์  ส่องแสง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 53