โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบุคลากร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบุคลากร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์อาวุโสเนื่องในโอกาสเทศวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561
พฤหัสบดี 19 เมษายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ ลานฝึกทักษะเทคนิคพื้นฐาน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด กลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสเนื่องในโอกาสวันเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยประจำปี พ.ศ.2561 โดย อาจารย์เอนก สมเคราะห์ เป็นตัวแทนอาจารย์อาวุโส กล่าวอวยพรแก่คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเพื่อความเป็นศิริมงคล และมีกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นกาแฟ บริเวณโดยรอบฯ ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส. ขอบคุณภาพจาก : อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ >> อ่านต่อ


หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จ.เชียงใหม่
จันทร์ 2 เมษายน 2561

ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร และ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฟักทอง ให้กับกลุ่มแม่บ้านและชาวบ้าน ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ตาม  “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปฟักทอง เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน” โดยได้รับงบประมาณ สนับสนุน จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้ทุนสน... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
จันทร์ 26 มีนาคม 2561

ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งกำหนดให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 -20 มีนาคม 2561 บัดนี้การรับสมัครได้ครบกำหนดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร  ตามมติคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ดังนี้ 1. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณา... >> อ่านต่อ


ขอความร่วมมือบุคลากร มทร.ล้านนา ตอบแบบสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ
ศุกร์ 23 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านตอบแบบสอบสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2561  ผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถเข้าระบบออนไลน์เพื่อตอบแบบสำรวจได้ที่ https://docs.google.com/forms หรือใช้การแสกน QRCode นี้  ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561   >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ จัดโครงการสำนักวิชาการเรียนรู้ร่วมการทำงาน (Work-integrated Learning Academy : WiLA) ณ ลำปางรีสอร์ท จ.ลำปาง
พฤหัสบดี 22 มีนาคม 2561

ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 ณ ลำปางรีสอร์ท จ.ลำปาง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการสำนักวิชาการเรียนรู้ร่วมการทำงาน (Work-integrated Learning Academy : WiLA) โครงการย่อยครั้งที่ 1 ณ ลำปางรีสอร์ท จ.ลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรศรี พิสิษฐ์กุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นผู้บรรยายวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และบรรยายโครงสร้าง... >> อ่านต่อ


ประกาศ สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ศุกร์ 16 มีนาคม 2561

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยสามารถสมัครด้วยตนเองหรือเสนอรายชื่อได้ที่กองบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ี 19-30 มีนาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดดังประกาศแนบ 1. ประกาศการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งว่าง
พุธ 7 มีนาคม 2561

ตามที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากตัวแทนคณาจารย์ได้รับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย และได้ลาออกจากกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงทำให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากตัวแทนคณาจารย์ว่างลง จำนวน 8 ราย ในการนี้จึงมีมติคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 จึงออกประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังประกาศแนบ >> อ่านต่อ


บุคลากร วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลดีเด่น จากโครงการภายใต้โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ KM ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา บุคลากร วิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร พร้อมคณะทีม ม.พี่เลี้ยง ได้รับรางวัลดีเด่น จากโครงการภายใต้โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ KM ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา ผลงาน “การจัดการองค์ความรู้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงงานของมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จังหวัดลำพูน” ของอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์พีรยา สมศักดิ์ อาจารย์ไพ... >> อ่านต่อ


อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ผู้ประสานงาน 3 ภาคส่วน ออกรายการเกษตรMeดี ทางช่อง 13 ในผลงานวิจัยเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ในรายการ เกษตรMeดี ทางช่อง 13  รายการเกษตรMeดี วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นำเสนองานวิจัย สวทช.ภาคเหนือ กับผลงานเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพด เป็นเตาเผาไหม้แบบจำกัดอากาศ จึงไร้ควันและให้พลังงานเป็นแก๊สความร้อนสูง ใช้ฟืนน้อยแต่หุงต้มได้นานขึ้น เปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิง ไร้ปัญหาเรื่องภาวะฝุ่นควันในอากาศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็นผลงานความร่วมมือระหว่าง สวทช.ภาคเหนือ และ อ.องอาจ ส่องสี นักวิจัยอิสระ ร่วมกับชาวบ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ และทีมงานสะเต็มราชมงคลล้านนา ได้รับโล่รางวัลหมวดด้านการศึกษา ในงานประชุมประจำปี 2561 สวทช.ภาคเหนือ
จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวทช. ภาคเหนือ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และทีมงานสะเต็มราชมงคลล้านนา ได้รับโล่รางวัลหมวดด้านการศึกษา ในงานประชุมประจำปี 2561 สวทช.ภาคเหนือ "นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้" ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับ สวทช. ในการจัดค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการได้เล็งเห้นถึงความตั้งใจ และทุ่มแทของทีมงานสะเต็มราชมงคล โดยผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์ จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 82


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา