โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบุคลากร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบุคลากร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี และ หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
พุธ 16 สิงหาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยีและ หัวหน้าสาขาสหวิทยาการประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560

ด้วยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (แทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมที่จะครบวาระ) โดยผู้ที่มีคุณสมบัติ สามารถเข้ารับการสรรหา หรือส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการร่วมกับปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการการเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรไตรศึกษา Challenge โดยการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ FIRST Tech Challenge
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560

ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการร่วมกับปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโครงการการเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรไตรศึกษา Challenge โดยการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ FIRST Tech Challenge ( STEM for Robotics )เป็นโครงการที่ลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงงาน (Project Based Learning : ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนำมาสร้างบทเรียนโมดูล โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จ.เชียงใหม่
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ รายอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรทีมสะเต็มราชมงคลในการอบรมขยายผลการสร้างบทเรียนแบบโมดูล (Module) "โครงการการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนำมาสร้างบทเรียนโมดูล" ณ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ให้กับครู จำนวน 40 คนการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ครูสามารถร่วมกันพัฒนาชุดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education ด้วยบทเรียนแบบโมดูลข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสุตร อาสนวิจิตร >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา ลำปาง
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา ลำปางรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา , ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหารเข้าร่วมติดตามผลดำเนินโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุม มทร.ล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร หนึ่งในทีมงานมหาวิทยาลัยฯพี่เลี้ยง ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง 6 โรงเรียน 2 วิทยาลัย ประกอบด้วย โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โรงเรียน... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรเรื่องการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อก้าวสู่ธุรกิจดิจิตอล ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย / วิทยาลัยการอาชีพเทิง จ.เชียงราย
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560

ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย / วิทยาลัยการอาชีพเทิง จ.เชียงรายดร.ประเสริฐ  ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรอบรม เรื่องการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อก้าวสู่ธุรกิจดิจิตอล ให้แก่ คณาอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และ วิทยาลัยการอาชีพเทิง ภายใต้โครงการสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยง กิจกรรมครั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษาได้รับความรู้จากเทคนิคการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนกา... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่อาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่ ประจำปี 2560ในงานดังกล่าว ทางหลักสูตรได้นำสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไปจัดแสดง และสาธิตการใช้อุปกรณ์ ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนลองวิทยา เพื่อให้น้องๆ เกิดความสนใจและอยากเรียนรู้ ถือเป็นโอกาสอันดีในการแนะแนวการศึกษา และในโอกาสนี้ น้องๆ ยังได้ฝึกและทดลองบั... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วม การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ KM "การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" 60
จันทร์ 21 สิงหาคม 2560

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ราย ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้ช่วยผุ้อำนวยด้านวิจัยฯ , อาจารย์สมภพ พัดจาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิชาการและงานทะเบียน , นางสาววีรินทร์ภัทร สมพมิตร และนางสาวศศิรดี พานชาตรี เข้าร่วม การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ KM มทร.ล้านนา 60 "การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" โดยให้บุคลากรเกิดการบริหารจัดการองคกร โดยเนนการใชความรูและประสบการณของ ... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรขยายผลด้านสะเต็มศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน Harris Institute OPEN HOUSE
พุธ 16 สิงหาคม 2560

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และทีมงาน STEM-RMUTL ร่วมกันจัดกิจกรรมขยายผลด้านสะเต็มศึกษาโดยอาจารย์วิสูตร ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน Harris Institute OPEN HOUSE และได้ร่วมเรียนรู้ >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา
จันทร์ 7 สิงหาคม 2560

ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องนวัตกรรมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา และ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่สวน ครูประทุม สุริยะ และครูปราณีต จรบุตตะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร ร่วมกับทีมงานสะเต็มราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรจัดโครงการค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่น้องๆ นักเรียนในระดับมัธยมปลาย ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ โดยจัดกิจกรรมฝึกฝนให้น้องๆ นักเรียนทำโจทย์จากการศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายปราชญ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 44