โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบุคลากร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบุคลากร

บุคลากรวิทยาลัยฯ และทีมงานสะเต็มราชมงคลล้านนา ได้รับโล่รางวัลหมวดด้านการศึกษา ในงานประชุมประจำปี 2561 สวทช.ภาคเหนือ
จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวทช. ภาคเหนือ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และทีมงานสะเต็มราชมงคลล้านนา ได้รับโล่รางวัลหมวดด้านการศึกษา ในงานประชุมประจำปี 2561 สวทช.ภาคเหนือ "นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้" ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับ สวทช. ในการจัดค่ายบูรณาการ STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการได้เล็งเห้นถึงความตั้งใจ และทุ่มแทของทีมงานสะเต็มราชมงคล โดยผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์ จึงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในโรงฝึกปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ในระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2561 และ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพฝาง และวิทยาลัยเทคนิคลำพูน  บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ , อาจารย์อภิชาติิ ใสงาม , อาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ และอาจารย์อลงกต  สุคำวัง ได้เดินทางเข้าร่วมอบรมติดตามความก้าวหน้าการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานในโรงฝึกปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ภายในกลุ่มสถานศึกษาด้านอาชีวะภาคเหนือ ภายใต้โครงการ TASK... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงระยะที่ 2 ณ สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
จันทร์ 22 มกราคม 2561

ระหว่างวันที่ 19 -  21 มกราคม 2561 ณ สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากร ในการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงระยะที่ 2  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บรรยายและให้โอวาทเกี่ยวกับ การปรับตัวในการรองรับผู้เรียนและการสร้างตัวป้อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 และมีวิทยากร ผอ.ดร.จุฬากรณ์ มาเส... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
จันทร์ 22 มกราคม 2561

ระหว่างวันที่ 18 - 21 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นิรุตต์ บุตรแสนลี ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ให้การต้อนรับและกล่าวถึงงานประกันคุณภาพระดับ ปวช.  ในโอกาสนี้ อาจารย์ปรานี อู่ตะเภา หัวหน้างานประกันคุณภาพและความร่วมมือ และคณาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้ให้เกียรติบ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
จันทร์ 22 มกราคม 2561

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราขการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ 6 มทร.ล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง.pdf >> อ่านต่อ


เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งรองคณบดี
จันทร์ 15 มกราคม 2561

เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ทิพจร  ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่เชียงราย นายสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย    ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่น่าน นายขวัญชัย เทศฉาย ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันไชย คำเสน ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ลำปาง นายกมลศักดิ์ รัตน... >> อ่านต่อ


เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
จันทร์ 15 มกราคม 2561

ด้วยมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนีภาระงานที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานของส่วนราชการ จึงขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง ดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย 2.นายปรีชา  พลชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ แสนทอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียง... >> อ่านต่อ


เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
จันทร์ 15 มกราคม 2561

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นไปด้วยความเรียบาร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงมอบหมานให้รองอธิการบดีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล สั่งการอนุญาต การอนุมัติ การลงนามในหนังสือหรือเอกสารปฏิบัติราชการ โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนในพื้นที่ ดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล ปฏิบัติราชการแทนในพื้นที่ลำปาง 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพร จันทร์ไชย ปฏิบัติราชการแทนในพื้นที่น่าน ... >> อ่านต่อ


พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 29 ธันวาคม 2560

อธิการบดี คณะผู้บริหาร  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2560 >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีอาชีวศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
พุธ 20 ธันวาคม 2560

ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีอาชีวศึกษา จังหวัดอุทัยธานี  บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร , อาจารย์ถิร ธาดาพรรษวุฒิ และอาจารย์บวรศักดิ์ สมเคราะห์ ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีอาชีวศึกษา จังหวัดอุทัยธานี  โดยในช่วงเช้า ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินผลงานในการนำเสนอแบบภาคบรรยายของนักศ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 73


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา