โลโก้เว็บไซต์ แข่งขัน SEA Makerthon 2016 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

แข่งขัน SEA Makerthon 2016

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 27 สิงหาคม 2559 โดย นิพนธ์กลุ่มวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน SEA Makerthon 2016
ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2559 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา