โลโก้เว็บไซต์ ป่าป้อง พ่นยุงลาย กันยายน 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ป่าป้อง พ่นยุงลาย กันยายน 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 โดย นิพนธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในมหาวิทยาลัยฯ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 14.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ดเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา