โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร จัดโครงการอบรมผลิตน้ำเห็ดหลินจือพร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากฟักทองญี่ปุ่น | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร จัดโครงการอบรมผลิตน้ำเห็ดหลินจือพร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากฟักทองญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2559 โดย นิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตน้ำเห็ดหลินจือพร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากฟักทองญี่ปุ่น” แก่ชาวบ้าน ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์มาลัยพร วงศ์แก้ว และอาจารย์ณัฐธินี ทรายแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา