โลโก้เว็บไซต์ ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 24-25 พย.2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 24-25 พย.2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2559 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพงานสายสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560” ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤสจิกายน 2559 ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา