โลโก้เว็บไซต์ กีฬาน่าน 33 บัวระวงเกมส์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กีฬาน่าน 33 บัวระวงเกมส์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา