โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา & British Council Thailand เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา & British Council Thailand เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ ตัวแทนจาก The British Council Thailand
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ที่ ห้องสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยคณาจารย์จากแต่ละหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา