โลโก้เว็บไซต์ นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์งานแถลงข่าว ณ ร้านเนิร์ฟ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์งานแถลงข่าว ณ ร้านเนิร์ฟ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มกราคม 2560 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแสดงในงานแถลงข่าวและสืบสานสัมพันธ์สื่อมวลชน
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ที่ ร้านอาหารเนิร์ฟอาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม รักษาการหัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว และนำผลงานสิ่งประดิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา