โลโก้เว็บไซต์ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

12 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มกราคม 2560 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนาผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา