โลโก้เว็บไซต์ สวัสดีปีใหม่หน่วยงานภาครัฐเอกชน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สวัสดีปีใหม่หน่วยงานภาครัฐเอกชน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2560 โดย นิพนธ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา
ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ที่ ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ TVET HUB LANNA อาคาร C1 สกนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนาดอยสะเก็ดหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาดอยสะ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา