โลโก้เว็บไซต์ ครูพี่เลี้ยง 27-29 มกราคม 2560 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ครูพี่เลี้ยง 27-29 มกราคม 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มกราคม 2560 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง
ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2560 ที่ ชั้น 6 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ดบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร ร่ว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา