โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหาร สถาปัตย์ 31 มค 2560 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริหาร สถาปัตย์ 31 มค 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2560 โดย นิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรเตรียมฯ ชั้นปีที่ 1 ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯ ภาคเหน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา