โลโก้เว็บไซต์ TVET HUB LANNA พิษณุโลก 1 กุมภาพันธ์ 2560 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

TVET HUB LANNA พิษณุโลก 1 กุมภาพันธ์ 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นิพนธ์ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ TVET HUB LANNA ประชุมการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาตามแนวทาง STEM for TVET ในโรงเรียน จ.พิษณุโลก
วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ โรงเรียนใน จ.พิษณุโลกศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ TVET HUB LANNA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบคณะผู้บริหารโรงเรียนนครไทย และโรงเรียนหนองพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา