โลโก้เว็บไซต์ โครงการ STEM for TVET โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่ 1- 5 พค 60 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โครงการ STEM for TVET โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่ 1- 5 พค 60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤษภาคม 2560 โดย นิพนธ์นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมกิจกรรม Road Show โดยการดำเนินงานโครงการ STEM for TVET HUB LANNA ณ โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่
ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนลองวิทยา อ.ลอง จ.แพร่นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมกิจกรรม Road Show โดยการดำเนินงานโครงการ STEM for TVET HUB LANNA ณ โร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา