โลโก้เว็บไซต์ สะเต็มศึกษาแก่อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สะเต็มศึกษาแก่อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมขยายผลด้านสะเต็มศึกษาแก่อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่บุคลากรวิทยาลัยฯ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา