โลโก้เว็บไซต์ I-STEM2017 อ.วิสูตร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

I-STEM2017 อ.วิสูตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ iSTEM -Ed 2017 ณ โรงแรม ดิ เอมเพลส เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเพลส เชียงใหม่บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจัิตร ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ iSTEM -Ed 2017 " The 2nd International STEM...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา