โลโก้เว็บไซต์ ประกวดมารยาทไทย มช. | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกวดมารยาทไทย มช.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กรกฎาคม 2560 โดย นิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์กาญจนา ใบวุฒิ , อาจารย์ช่อทิพย์ นิมิตรกุล และนายธนากร นาเมืองรักษ์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดมา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา