โลโก้เว็บไซต์ การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 60 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วม การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ KM "การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้" 60
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ราย ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้ช่วยผุ้อำนวยด้านวิจัยฯ , อาจารย์สมภ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา