โลโก้เว็บไซต์ วิทยากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง จ.เชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยากรวิทยาลัยการอาชีพเทิง จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรเรื่องการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อก้าวสู่ธุรกิจดิจิตอล ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย / วิทยาลัยการอาชีพเทิง จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย / วิทยาลัยการอาชีพเทิง จ.เชียงรายดร.ประเสริฐ  ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรอบรม เร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา