โลโก้เว็บไซต์ ที่ บริษัทแพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด สาขาลำพูน บธ2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ที่ บริษัทแพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด สาขาลำพูน บธ2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2560 โดย นิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงาน ที่ บริษัทแพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด สาขาลำพูน
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. – 13.00 น. ที่ บริษัทแพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด สาขาลำพูน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอาจาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา