โลโก้เว็บไซต์ แนะแนวเส้นทางการศึกษาต่อและอาชีพ 2560 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

แนะแนวเส้นทางการศึกษาต่อและอาชีพ 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ จัดโครงการแนะแนวเส้นทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเพิ่มอาชีพ ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง C3-305 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการแนะแนวเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา