โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นิพนธ์หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 58 ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยฯ นำนักศึกษาดูงาน ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 12.30 น. ที่ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา