โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝึกอิเล็กทรอนิกส์ 61 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักเรียนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝึกอิเล็กทรอนิกส์ 61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นิพนธ์หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับนักเรียนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสเยี่ยมชมและฝึกปฏิบัติด้านการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า C2-610 อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศร กวาวสิบสาม , อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน และอาจารย์ณัฐวุฒิ ปันทะ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา