โลโก้เว็บไซต์ ชนะเลิศ สองเล เสเริน สถานปิกทักษิณ61 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ชนะเลิศ สองเล เสเริน สถานปิกทักษิณ61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม สองเล เสเริน ณ จังหวัดสงขลา
วันพฤหัสบดีที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Harbour at Hub Hoe Hin ณ โรงสีแดง เมืองสงขลา จ.สงขลา อาจารย์กอปรพร นุกูลคาม , อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ , อาจารย์เอกชัย ล่ามคำและอาจารย์ศิร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา