โลโก้เว็บไซต์ มทรล้านนา-ลงนามความร่วมมือ-mou-ระหว่างภาครัฐ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทรล้านนา-ลงนามความร่วมมือ-mou-ระหว่างภาครัฐ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 เมษายน 2561 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ ( MOU ) ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาในโครงการพัฒนาการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ วิทยาลัยเทคน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา