โลโก้เว็บไซต์ ด้านการพัฒนาสถานประกอบการด้วยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ด้านการพัฒนาสถานประกอบการด้วยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤษภาคม 2561 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ ประชุมความร่วมมือจัดทำโครงการด้านการพัฒนาสถานประกอบการด้วยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา