โลโก้เว็บไซต์ เบทาโกร โครงการย่อย 17-20 พค 61 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เบทาโกร โครงการย่อย 17-20 พค 61

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ ดำเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมกับเครือเบทาโกร ภายใต้โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน WiL ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.ลพบุรี
ในระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.ลพบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยแบบบูรณาการ ร่วม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา