โลโก้เว็บไซต์ RDC 2018 ภาคเหนือ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

RDC 2018 ภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มิถุนายน 2561 โดย นิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2018 ภาคเหนือ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  อาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ และ อาจารย์พลกฤษณ์ ทุนคำ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา