โลโก้เว็บไซต์  Michelin Talent and Delvelopment  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

Michelin Talent and Delvelopment

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มิถุนายน 2561 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการอบรม Michelin Talent and Delvelopment ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรม Michelin Talent and Delvelopment...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา