โลโก้เว็บไซต์ ธนาคารกสิกรไทยบรยายบริหารจัดการและนวัตกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ธนาคารกสิกรไทยบรยายบริหารจัดการและนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กรกฎาคม 2561 โดย นิพนธ์ธนาคารกสิกรไทย บรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการและนวัตกรรม แก่นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ
วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.30 - 12.00 น.  ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ C2-204 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ นางสาวอังควิภา หาญเพชร ผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย สาขาอำเภอฝาง ให้เกียรต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา