โลโก้เว็บไซต์ iSTEM-Ed 2018 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

iSTEM-Ed 2018

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iSTEM-Ed 2018 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ  บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ในนามทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ iS...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา