โลโก้เว็บไซต์ วทส.ประชุม กค 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วทส.ประชุม กค 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 กรกฎาคม 2561 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ C1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 5 อาคาร C1 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธานในการจัดประชุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา