โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธุ์แมลงปีกแข็ง | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธุ์แมลงปีกแข็ง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 โดย นิพนธ์หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธุ์แมลงปีกแข็ง จ.เชียงราย
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์และเพาะพันธุ์แมลงปีกแข็ง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา