โลโก้เว็บไซต์ ประกันคณะ 2560 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกันคณะ 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2560
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา