โลโก้เว็บไซต์ ไหว้ครู 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ไหว้ครู 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกรฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 โดย อาจารย์ต้นวงศ์ ปรีชานนท์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา