โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดูงานหลักสูตร ต.วศ. | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยนครพนม ดูงานหลักสูตร ต.วศ.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561 โดย นิพนธ์ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติเยี่ยมชมและปรึกษาแนวทางการจัดทำร่างหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาบัตรวิชาชีพ
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา