โลโก้เว็บไซต์ บริษัทเบทาโกรแปรรูปสุกร แม่โจ้ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บริษัทเบทาโกรแปรรูปสุกร แม่โจ้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 สิงหาคม 2561 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ บริษัทเบทาโกรแปรรูปสุกร แม่โจ้
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม2561 ณ บริษัทเบทาโกรแปรรูปสุกร แม่โจ้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ ได้นำนักศึกษาเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานนอกห้อง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา