โลโก้เว็บไซต์ อบรมสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

อบรมสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กันยายน 2561 โดย นิพนธ์นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักวิทยบริการ มทร.ล้านนา
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย C3-305 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมสืบค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา