โลโก้เว็บไซต์ Ngee Ann Polytechnic และ Temasek Polytechnic | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

Ngee Ann Polytechnic และ Temasek Polytechnic

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กันยายน 2561 โดย นิพนธ์ผู้บริหารคณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Ngee Ann Polytechnic และ Temasek Polytechnic ให้เกียรติเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา