โลโก้เว็บไซต์ โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กันยายน 2561 โดย นิพนธ์หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2561 ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ C3 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ ประกวดแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2561


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา