โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนบริษัท SIEMENS | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตัวแทนบริษัท SIEMENS

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กันยายน 2561 โดย นิพนธ์ตัวแทนบริษัท SIEMENS เข้าหารือกับคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยฯ
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ตัวแทนจากบริษัท SIEMENS ได้เข้าหารือและทำความร่วมมือ ในการจัดโครงการฝึกอบรมกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา