โลโก้เว็บไซต์ ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่2-mymo-go-school | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่2-mymo-go-school

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กันยายน 2561 โดย นิพนธ์ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 ร่วมกับวิทยาลัยฯ จัดโครงการกิจกรรม “ MYMO Go School ”
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. - 19.30 น. ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 ร่วมกับวิทยาลัยฯ ในการจัดโครงการกิจกรรม “ MYMO Go School &rdquo...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา