โลโก้เว็บไซต์ end | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

end

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 กันยายน 2561 โดย นิพนธ์ทุน Endeavour Leadership Program รัฐบาลออสเตรเลีย
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับแจ้งจาก สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ว่า ทุน Endeavour Leadership Program หรือทุนELP (ชื่อเดิมคือทุน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา