โลโก้เว็บไซต์ lex 2018/2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

lex 2018/2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 กันยายน 2561 โดย นิพนธ์โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2018/2)
      งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2018/2) ร่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา