โลโก้เว็บไซต์ ดูงานระบบแขนกลบริษัทไฮโดรเฟรชจำกัด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ดูงานระบบแขนกลบริษัทไฮโดรเฟรชจำกัด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 โดย นิพนธ์นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานนนอกห้องเรียนการพัฒนาระบบการเพาะเมล็ดผักปลอดสารพิษโดยใช้ระบบหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ ณ บริษัท ไฮโดรเฟรช จำกัด
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ บริษัท ไฮโดรเฟรช จำกัด อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ และอาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ เป็นผู้ควบคุมและดูแลนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา