โลโก้เว็บไซต์ วิทยากรSTEM I ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ครั้งที่ 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยากรSTEM I ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการและวิทยากรในงาน STEM I ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ครั้งที่ 1 ณ มทร.ล้านนา น่าน
วันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสวิจิตร และ ดร.วรจักร เมืองใจ ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมกับทีมสะเต็ม RMUTL ในงาน STEM I...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา