โลโก้เว็บไซต์ ประกวดผลงานสะเต็มศึกษา โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกวดผลงานสะเต็มศึกษา โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานของนักศึกษาการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และ ดร.จรรยวรรธน์ วุฒิจำนงค์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา