โลโก้เว็บไซต์ ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมกับทีมสะเต็ม RMUTL และ สวทช. ในโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเสริมทักษะของโรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่
วันที่ 26 - 27 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่ บุคลากรวิทยาลัยฯ ราย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมกับทีมสะเต็ม RMUTL ภายใต้ความร่วมมือกับ สวทช. ภาคเหนือ ใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา